Vilkår for brug

Privatlivspolitik

I disse principper for Behandling af Kunders Bemyndigede Repræsentants/Repræsentanters Personoplysninger (også benævnt principper) beskrives, hvordan Yorker behandler Personoplysninger om Kunders Bemyndigede Repræsentanter og andre Registrerede (også benævnt du) i forbindelse med sine ydelser. Principperne gælder, hvis Kunden bruger, har brugt eller har givet udtryk for at have til hensigt at bruge Yorkers produkter og ydelser, og for enhver anden relation mellem Kunden og andre Registrerede og Yorkers produkter og ydelser, også før disse princippers ikrafttræden.

1. Definitioner

1.1. Kunders Bemyndigede Repræsentant/Repræsentanter – En fysisk person, der repræsenterer den juridiske enhed, som bruger, har brugt eller har givet udtryk for at have til hensigt at bruge Yorkers produkter og ydelser eller indgå en låne-, garanti- eller kautionsaftale med Yorker eller SMV Finansiering.

1.2. Kunde – Juridisk enhed, der ansøger om lån.

1.3. Aftale – En aftale indgået mellem Yorker (eller SMV Finansiering) og Kunden.

1.4. Databeskyttelsesregler – Gældende lovgivning og regler vedrørende behandling af Personoplysninger, herunder men ikke begrænset til EU's persondataforordning.

1.5. Yorker – Yorker ApS, CVR 40499962, Emil Holms Kanal 14, 2300 København K, e-mail support[at]yorker.dk.

1.6. SMV Finansiering – SMV Finansiering ApS, CVR 40845283, e-mail dpo[at]yorker.dk

1.7. Persondataforordningen – Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

1.8. Personoplysninger – Alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (en Registreret).

1.9. Behandling – Enhver aktivitet eller række af aktiviteter med eller uden brug af automatisk behandling, som Personoplysninger eller en samling af Personoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, lagring, ændring, videregivelse, søgning, overførsel, gennemsyn mv.

2. Dataansvarlig og Databehandler

2.1. SMV Finansiering er ansvarlig for Behandlingen af dine Personoplysninger og skal som sådan anses for at være dataansvarlig i Persondataforordningens forstand.

2.2. Behandlingen af dine Personoplysninger sker i overensstemmelse med dansk ret.

2.3 Yorker behandler Personoplysninger efter instruks af SMV Finansiering.

3. Indsamling af dine Personoplysninger

3.1. Yorker indsamler dine Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige på følgende måder:

3.1.1. Hvis du er en Kundes Bemyndigede Repræsentant/Repræsentanter, modtager Yorker dine Personoplysninger direkte fra dig selv, eller også har Yorker indsamlet dem i forbindelse med din tidligere brug af selskabets ydelser, når Kunden ansøger om et lån eller ønsker at modtage andre ydelser fra Yorker, eller fra eksterne kilder, når Kunden ansøger om et lån eller ønsker at modtage andre ydelser fra Yorker. Sådanne eksterne kilder kan eksempelvis være offentlige og private registre (fx kreditoplysningsbureauer), som Yorker bruger til at identificere Kunden og dig og bekræfte din identitet og udføre kredit- og risikovurderinger. Hvilke Personoplysninger der er nødvendige, afhænger af de ydelser, som du ønsker at modtage, fx om du ansøger om et lån eller optræder som personlig kautionist.

3.1.2. Hvis du er en Kundes Bemyndigerede Repræsentant/Repræsentanter, der indgår en garanti- eller kautionsaftale, modtager vi sædvanligvis dine Personoplysninger fra den Kunde, som ansøger om lånet.

3.1.3. Endvidere sker der automatisk indsamling af Personoplysninger, når du bruger Yorkers hjemmeside. Denne form for Behandling er nærmere beskrevet i vores cookie-politik, som kan ses på www.yorker.dk/vilkaar-for-brug.

3.2. De indsamlede Personoplysninger er nødvendige til opfyldelse af de nedenfor anførte formål som følge af de produkter og ydelser, som Yorker tilbyder, og vores behov for at kunne foretage tilstrækkelig identifikation af Kunderne og bekræfte deres kreditværdighed og betalingsevne.

 

4. Personoplysninger, der behandles

4.1. Yorker behandler Kundens Bemyndigede Repræsentants/Repræsentanters Personoplysninger med det formål at indgå og opfylde Aftalen med Kunden. Dette omfatter blandt andet den fornødne identifikation af Kunden og kredit- og risikoundersøgelser og -vurderinger af Kunden for at afgøre, om der skal indgås Aftale med Kunden og på hvilke betingelser. Det lovlige behandlingsgrundlag er indgåelse og opfyldelse af Aftalen med Kunden, Yorkers legitime interesse i at bekræfte Kunden og dennes Bemyndigede Repræsentants/Repræsentanters kreditværdighed og betalingsevne og opkræve sine tilgodehavender, og Yorkers retlige og myndighedsbestemte forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder lovgivning og regler vedrørende kreditinstitutter/långivere, såsom pligten til at foretage indberetning til tilsynsmyndigheder, regler om forebyggelse af hvidvask af penge (AML) og finansiering af terrorisme og regler om fornøden identifikation af Kunden (KYC) og bekræftelse af Kundens betalingsevne og kreditværdighed.

4.2. I forbindelse med ovenstående behandler Yorker følgende Personoplysninger:

4.2.1. identifikationsoplysninger (fx navn, CPR-nr., fødselsdato, fødested, statsborgerskab, oplysning om samt kopi af identitetsdokument, resultater af ansigts-/ID-genkendelse, billede, underskrift, adresse),

4.2.2. kontaktoplysninger (fx adresse, tlf., e-mail, sprog),

4.2.3. bankoplysninger (NemID (til digital identifikation og underskrift), bankens navn, kontoindehaverens navn, kontonummer, transaktionsoplysninger fra din bankkonto, hvis du har samtykket til dette),

4.2.4. oplysninger vedrørende kreditværdighed/betalingsevne (fx oplysninger vedrørende betalingsadfærd, tab påført Yorker eller andre, oplysninger, der gør det muligt for Yorker at foretage sine due diligence-foranstaltninger vedrørende forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og sikre overholdelse af internationale sanktioner, herunder formålet med forretningsforholdet, og om Kundens Bemyndigede Repræsentant er en politisk udsat person),

4.2.5. oplysninger, der modtages i forbindelse med overholdelse af en forpligtelse, der følger af lovgivningen (fx oplysninger modtaget som svar på henvendelser til efterforskningsmyndigheder, notarer, skattemyndigheder, domstole og fogeder),

4.2.6. kommunikationsoplysninger (fx e-mails, optagelse af telefonsamtaler),

4.2.7. oplysninger i forbindelse med log-in via NEMId på Yorkers hjemmeside,

4.2.8. oplysninger vedrørende Yorkers ydelser (fx aftalens opfyldelse eller manglende opfyldelse, transaktionshistorik, modtagne ansøgninger, anmodninger og klager).

4.3. Yorker behandler endvidere de indsamlede Personoplysninger til opfyldelse af følgende formål:

4.3.1. overholdelse af Yorkers forpligtelser i henhold til lovgivningen (fx regler om forebyggelse af hvidvask af penge (AML) og finansiering af terrorisme og regler om fornøden identifikation af Kunden og dennes Bemyndigede Repræsentant/Repræsentanter (KYC) og bekræftelse af Kundens betalingsevne og kreditværdighed),

4.3.2. beskyttelse af Yorkers retsstilling (for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares). Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående er Yorkers legitime interesse,

4.3.3. kvalitetsvurdering af Yorkers ydelser, herunder kundesupport og kvalitetssikring. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående er Yorkers legitime interesse i at vurdere og udvikle kvaliteten af sin kundesupport.

5. Samtykke som behandlingsgrundlag 

5.1. Yorker benytter endvidere den Registreredes samtykke som behandlingsgrundlag (fx til direct marketing, udførelse af markedsundersøgelser, udarbejdelse af statistiske undersøgelser og analyser af kundegrupper, markedsandele for produkter og ydelser og andre økonomiske nøgletal, samt rapportering og risikostyring med henblik på at opnå en bedre forståelse af kundernes forventninger og udvikle Yorkers modeller, produkter, ydelser og processer).

5.2. Hvis det lovlige behandlingsgrundlag er Kundens samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Yorker som anført nedenfor. Bemærk venligst, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette ikke have nogen betydning for lovligheden af den Behandling, der er foretaget på grundlag af dit samtykke, før du trak det tilbage.

5.3. For så vidt angår direct marketing, der modtages pr. e-mail, kan du også trække dit samtykke tilbage og undgå at modtage flere e-mails ved at klikke på "frameld"-linket i slutningen af hver e-mail.

5.4. Se også nedenfor.

6. Automatiserede beslutningsprocesser og profilering

6.1. Yorker beslutter på baggrund af automatiserede processer og/eller profilering, om Kundens låneansøgning skal godkendes eller afvises helt eller delvist.

6.2. Beslutningen træffes ud fra oplysninger, som Kunden og dennes Bemyndigede Repræsentant/Repræsentanter anfører i ansøgningen, oplysninger, der modtages fra eksterne kilder såsom offentlige og private registre og tredjemand, samt Kundens betalingshistorik over for Yorker. Der sker ikke Behandling af særlige kategorier af Personoplysninger (fx helbredsoplysninger, genetiske data).

6.3. Profilering og/eller automatiserede beslutningsprocesser er nødvendige for at indgå Aftalen og opfylde Yorkers retslige forpligtelser for så vidt angår fornøden identifikation af Kunden, vurdering af Kundens kreditværdighed, forebyggelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask af penge. Automatiserede beslutningsprocesser bidrager til, at Yorker kan bekræfte Kundens identitet og betalingsevne og kreditværdighed, og om Kunden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Automatiserede beslutningsprocesser hjælper Yorker til at træffe rimelige og ansvarlige låneafgørelser. Yorker yder ikke lån, hvis Yorker finder ud af, at Kunden har rod i sine betalinger, eller at Kunden har givet Yorker forkerte oplysninger, og kan i så fald også vælge at opsige Kundens lån. Automatiserede beslutningsprocesser bidrager også til at nedsætte risikoen for menneskelige fejl, diskrimination og magtmisbrug og medfører en hurtigere beslutningsproces.

6.4. Da der kan blive anvendt automatiserede beslutningsprocesser, er det ikke sikkert, at Kunden kan optage lån. Yorkers kreditvurderingsmetoder afprøves løbende for at sikre, at de er rimelige, effektive og objektive. Hvis Kunden alligevel ønsker at gøre indsigelse mod den trufne beslutning, kan Kundens Bemyndigede Repræsentant/Repræsentanter kontakte Yorker som anført nedenfor.

6.5. Yorker bruger også profilering til at vurdere ud fra, hvor økonomisk fornuftigt Kunden bruger Yorkers ydelser, om Yorker på eget initiativ (via direct marketing, forudsat at Kundens Bemyndigede Repræsentant/Repræsentanter har givet samtykke hertil) skal tilbyde at forhøje kreditbeløbet eller andet over for den Kunde, der allerede er indgået en Aftale med. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående Behandling er Yorkers legitime interesse i at markedsføre sine produkter. Som følge heraf vil nogle Kunder muligvis ikke modtage sådanne tilbud. Denne form for profilering har dog ingen retsvirkninger for Kunden og vil heller ikke have væsentlig betydning for Kunden på anden måde, da den ikke påvirker den allerede indgåede Aftale, og da Kunden har mulighed for at ansøge om et nyt lån på eget initiativ.

7. Databehandlere

7.1. SMV Finansiering bruger nøje udvalgte leverandører af serviceydelser (databehandlere) til Behandling af Kundens Bemyndigede Repræsentants/Repræsentanters Personoplysninger. I denne forbindelse er det stadig SMV Finansiering, der har det fulde ansvar for dine Personoplysninger.

7.2. Yorker og SMV Finansiering bruger følgende kategorier af databehandlere: advokater og andre rådgivere, udlånsportaler, leverandører af dataopbevaring, telemarketing, markedsførings- og markedsundersøgelser, e-mail- og SMS-gateways, identificering og certificering, inkassobureauer, leverandører af betalingstjenester, web scraping af bankoplysninger, kreditvurdering og -undersøgelser,  online- og fysiske formidlere.

8. Tredjemand

8.1. Yorker og SMV Finansiering videregiver kun dine Personoplysninger til tredjemand, hvis dette fremgår af nærværende dokument, hvis det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning (fx hvis Yorker eller SMV Finansiering skal videregive Personoplysninger til myndighederne), eller hvis det sker med dit samtykke.

8.2. Vi videregiver dine Personoplysninger til følgende tredjemænd:

8.2.1. Kunders Bemyndigerede Repræsentanter, som garanterer for andre Kunders betalinger til Yorker (fx garantistiller, kautionsstiller). Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Yorker og SMV Finansierings legitime interesse i at sikre Aftalens opfyldelse,

8.2.2. personer, der fører databaser over misligholdte betalinger. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Yorkers legitime interesse i at sikre aftalens opfyldelse og tredjemands legitime interesse i at kunne vurdere Kundens kreditværdighed,

8.2.3. inkassobureauer. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er SMV Finansierings legitime interesse i at sikre aftalens opfyldelse,

8.2.4. Yorkers og SMV Finansierings revisorer. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er SMV Finansierings retslige forpligtelser.

8.2.5. SMV Finansierings tilsynsmyndigheder. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er retslige forpligtelser, som påhviler SMV Finansiering.

8.2.6. udlånsvirksomheder, som Yorker og SMV Finansiering samarbejder med og de virksomheder, der i sidste ende ejer fordringen mod kunden. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Yorkers legitime interesse i at sikre indgåelse af Aftalen og opfyldelse af Yorkers og udlånsvirksomhedens retlige forpligtelser.

9. Overførsel af Personoplysninger til lande uden for EØS

9.1. Yorker og SMV Finansiering overfører Personoplysninger til  virksomheder i (og giver i den forbindelse adgang til Personoplysninger fra) lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, fx USA, Canada, Indien. Dette omfatter blandt andet, at der gives adgang til Personoplysninger fra sådanne lande. Yorker og SMV Finansiering gør dog kun dette, hvis der er lovligt grundlag herfor, herunder (i) til en modtager, som er i et land, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, eller (ii) i henhold til et aftalegrundlag mv., som opfylder EU's krav til overførsel af Personoplysninger til lande uden for EU.

9.2. Du kan få nærmere oplysninger om overførsel af Personoplysninger til lande uden for EU ved at kontakte Yorker som anført nedenfor.

 

10. Opbevaring af oplysninger

10.1. Yorker opbevarer i overensstemmelse med branchens retningslinjer dine Personoplysninger, så længe det måtte være nødvendigt af hensyn til de formål, som Personoplysningerne er indsamlet til, eller så længe det måtte være nødvendigt for at beskytte sin retsstilling, eller så længe det måtte være nødvendigt som følge af gældende retsakter. Bemærk venligst, at hvis de samme Personoplysninger Behandles til opfyldelse af flere forskellige formål, opbevares Personoplysningerne i den længst mulige periode.

10.2. SMV Finansiering:

10.2.1. For så vidt angår SMV Finansierings forpligtelser i henhold til EU-direktivet om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme gælder den længste forældelsesfrist i henhold til direktivet for Yorkers og SMV Finansierings opbevaring af eventuelle Personoplysninger vedrørende sådanne forpligtelser, dvs. fem år efter det seneste af følgende tidspunkter: datoen for den seneste transaktion, der er foretaget, datoen for kundeforholdets ophør eller datoen for indberetning af en mistanke.

10.2.2. For så vidt angår krav, der udspringer af en transaktion, hvis den forpligtede person bevidst undlader at opfylde sine forpligtelser, og krav, der udspringer af lovgivningen, gælder den længste forældelsesfrist for Yorkers opbevaring af eventuelle Personoplysninger vedrørende sådanne krav, dvs. højst 10 år år efter kravets forfaldsdato.

 

11. Dine rettigheder

11.1. I det omfang dette måtte være nødvendigt i henhold til gældende Databeskyttelsesregler har du alle en Registrerets rettigheder i forhold til dine Personoplysninger. Dette omfatter retten til:

11.1.1. at anmode om indsigt i dine Personoplysninger,

11.1.2. at anmode om at få en kopi af dine Personoplysninger,

11.1.3. at få ukorrekte eller ufuldstændige Personoplysninger om dig berigtiget,

11.1.4. at få dine Personoplysninger slettet,

11.1.5. at anmode om begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger,

11.1.6. dataportabilitet,

11.1.7. at gøre indsigelse mod Behandling af dine Personoplysninger af dine legitime grunde, som går forud for Behandlingen, hvor Behandlingen sker til brug for direct marketing,

11.1.8. hvis du mener, at Behandlingen ikke er i overensstemmelse med dine rettigheder, har du ret til at indsende en eventuel klage til:

- Yorkers kundesupport (support[at]yorker.dk) eller

- Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K Tlf.: 33 19 32 00, telefax: 33 19 32 18, dt@datatilsynet.dk eller

- domstolene, hvis du mener, at Behandlingen ikke er i overensstemmelse med dine rettigheder.

11.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til Yorker som anført ovenfor.

12. Ændring af disse principper

12.1. Hvis Yorker ændrer sin Behandling af Personoplysninger, eller hvis der bliver behov for at ændre disse principper i henhold til gældende lovgivning, retspraksis eller retningslinjer, der udstedes af en kompetent myndighed, kan Yorker til enhver tid ensidigt ændre disse principper. Yorker vil oplyse dig om sådanne ændringer på sin hjemmeside.

 

13. Kontakt os

13.1. Hvis du har spørgsmål om Yorkers Behandling af dine Personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som Registreret, kan du kontakte os som anført ovenfor.